Obchodní podmínky

společnosti INFAST Bohemia & Moravia, s.r.o.,

IČO: 06006159, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 274446,

se sídlem Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlic,

(dále „Obchodní podmínky“),

kterými se řídí prodej zboží společností INFAST Bohemia & Moravia, s.r.o., IČO: 05870127, se sídlem

Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlic (dále „Prodávajcí“), a to ať již při sjednávání

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tak i při osobním jednání

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“) uzavírané mezi

Prodávajícím a jinou osobou (dále „Kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku,

případně písemnou formou, a to ohledně zboží nabízeného prodávajícím, tj. zejména izolačních

materiálů a dalšího s tím souvisejícího zboží (dále „Zboží). Těmito obchodními podmínkami se

rovněž řídí ustanovení případné rámcové kupní smlouvy, (dále „Rámcová smlouva“) kterou

spolu smluvní strany mohou uzavřít.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání Kupních

smluv případně dílčích smluv dle Rámcové smlouvy a další související právní vztahy. Ustanovení

Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, případně Rámcové kupní smlouvy.

1.3. Smluvní strany sjednaly, že co je v těchto Obchodních podmínkách řečeno o Kupní smlouvě,

použije se též na dílčí smlouvy uzavírané dle Rámcové smlouvy.

1.4. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní

smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění,

Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Kupní

smlouvě.

1.5. Prodávající tímto prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva může být s Kupujícím

uzavřena jedině v případě, že Kupující je podnikatelem. V Kupní smlouvě je Kupující povinen

uvést též své identifikační číslo osoby, které mu bylo dle platných právních předpisů přiřazeno.

1.6. Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny na internetových stránkách

Prodávajícího na adrese www.infast.cz (dále „Internetové stánky“) v sekci „Kontakty“.

1.7. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce Prodávajícího učiněné

prostřednictvím některého prostředku dálkové komunikace, případně v Kupní smlouvě či

Rámcové smlouvě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními

podmínkami.

1.8. Prodávající výslovně upozorňuje a Kupující bere na vědomí, že je oprávněn znění Obchodních

podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva

a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující dává

souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní

smlouvy.

Článek 2.

Sjednávání Kupních smluv

2.1. Smluvní strany sjednaly, že uzavírání Kupních smluv může probíhat:

a. osobně;

b. prostřednictvím emailu;

c. telefonicky.

2.2. Smluvní strany sjednaly, že osobní uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1. písm. a. těchto

Obchodních podmínek bude probíhat tak, že Kupující sdělí osobně svou poptávku příslušnému

zaměstnanci Prodávajícího, přičemž sdělí alespoň jaké Zboží má být Prodávajícím Kupujícímu

dodáno, v jakém množství a na jakou adresu. Příslušný zaměstnanec Prodávajícího připraví

objednávkový formulář se specifikací množství a druhu Zboží, jeho ceny a dostupnosti (dále

„Nabídka“) a v případě, že Kupující s Nabídkou souhlasí, podepíše ji či jakkoli jinak potvrdí, čímž

je uzavřena Kupní smlouva.

2.3. Smluvní strany sjednaly, že uzavírání Kupních smluv emailem bude probíhat prostřednictvím

jedné z emailových adres uvedených na Internetových stránkách Prodávajícího v sekci

„Kontakty“ a emailové adresy Kupujícího, z níž zaslal poptávku na Zboží, případně jakékoli

emailové adresy se stejnou doménou jako adresa, z níž byla zaslána poptávka na Zboží.

Objednávání prostřednictvím emailu bude probíhat následovně:

a. Kupující zašle na email Prodávajícího poptávku Zboží, ve které specifikuje jaké Zboží má

být Prodávajícím Kupujícímu dodáno, v jakém množství a na jakou adresu (dále

„elektronická Poptávka“); takováto elektronická Poptávka zaslaná Prodávajícímu není

závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží v elektronické Poptávce

uvedeném; obdobným způsobem se postupuje v případě odeslání elektronické Poptávky

prostřednictvím webového formuláře, který je umístěn na webových stránkách

Prodávajícího u jednotlivých druhů Zboží;

b. Prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hodin od doručení elektronické Poptávky zaslat

Kupujícímu informaci o ceně poptávaného Zboží, o jeho dostupnosti a datu

předpokládaného doručení, popř. zaslat informaci o nedostupnosti Zboží a o možnosti

zakoupit jiné Zboží spolu s informací o jeho ceně (dále „elektronická Nabídka“); takto

zaslaná elektronická Nabídka je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně

Zboží uvedeného v Nabídce;

c. potvrzením elektronické Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva; potvrzení může

být provedeno z emailové adresy Kupujícího, případně telefonicky z telefonního čísla

Kupujícího nebo z jiného čísla s uvedením hesla pro komunikaci předem mezi smluvními

stranami sjednaného (dále „Heslo“).

Smluvní strany výslovně souhlasí, že elektronická Poptávka odeslaná z emailové adresy

Kupujícího, případně elektronická Nabídka odeslaná z emailové adresy Prodávajícího, jakož

i další komunikace vedená prostřednictvím emailových adres smluvních stran se má bez dalšího

za vedenou příslušnou smluvní stranou.

2.4. Smluvní strany sjednaly, že telefonické uzavírání Kupních smluv může být s Prodávajícím činěno

výlučně prostřednictvím telefonních čísel Prodávajícího uvedených na Internetových stránkách

v sekci „Kontakty“ a jakéhokoli telefonního čísla Kupujícího v případě, že Prodávající sdělí Heslo,

a to následovně:

a. Kupující telefonicky sdělí Prodávajícímu, jaké Zboží má být Prodávajícím Kupujícímu

dodáno, v jakém množství a na jakou adresu (dále „telefonická Poptávka“) a v případě, že

ještě nebylo dohodnuto, sjedná s Prodávajícím Heslo; takto sdělená Poptávka

Prodávajícímu není závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží

uvedeného v Poptávce;

b. Prodávající Kupujícímu sdělí informace o ceně poptávaného Zboží, jeho dostupnosti a datu

předpokládaného doručení, popř. sdělit informaci o nedostupnosti Zboží a o možnosti

zakoupit jiné Zboží spolu s informací o jeho ceně (dále „telefonická Nabídka“); v případě,

že není možné sdělit telefonickou Nabídku ihned po telefonické Poptávce v rámci jediného

hovoru, je Prodávající oprávněn hovor přerušit a zavolat Kupujícímu nazpět, přičemž v

takovém případě je Prodávající oprávněn po Kupujícím vyžadovat sdělení Hesla; takto

sdělená telefonická Nabídka je závaznou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy; Prodávající

je rovněž oprávněn zaslat Kupujícímu elektronickou Nabídku a následně postupovat

přiměřeně dle odst. 3. tohoto článku;

c. potvrzením telefonické Nabídky Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva; potvrzení může být

provedeno telefonicky z telefonního čísla Kupujícího nebo z jiného čísla s případným

uvedením Hesla, nebo též z emailové adresy Prodávajícího.

2.5. Smluvní strany sjednaly, že nabídka jakýmkoli způsobem sdělená Prodávajícím Kupujícímu dle

předchozích odstavců bude obsahovat též informace o ceně přepravy učiněné Prodávajícím,

pokud smluvní strany nesjednají v jednotlivých případech jinak. Uzavřením Kupní smlouvy mezi

smluvními stranami se má za to, že Kupující souhlasí rovněž s provedením přepravy za cenu

uvedenou Prodávajícím, nesjednají-li smluvní strany jinak. Smluvní strany rovněž berou na

vědomí, že v některých případech není možné cenu dopravy předem určit. V takovém případě

Prodávající Kupujícího upozorní, že cena za přepravu bude sdělena teprve po doručení Zboží.

Cena přepravy v případě, že je sdělena teprve po doručení Zboží musí být ve výši, kterou při

vynaložení odborné péče mohl Kupující rozumně předpokládat.

2.6. Kupující bere na vědomí, že v případě telefonického uzavírání Kupních smluv či potvrzování

nabídek Prodávajícího bude hovor nahráván pro případné doložení a archivace přesného znění

uzavřené Kupní smlouvy např. z důvodu možného dohledání konkrétních požadavku Kupujícího

apod.

2.7. Smluvní strany sjednaly, že Kupující odpovídá za veškeré Poptávky odeslané ze své elektronické

adresy uvedené v záhlaví Kupní smlouvy případně emailové adresy, z níž přišla poptávka

Kupujícího případně učiněné z telefonního čísla uvedeného tamtéž či učiněné telefonicky po

sdělení Hesla. Prodávající odpovídá za veškeré nabídky odeslané ze své elektronické adresy

uvedené v záhlaví této Smlouvy případně učiněné telefonicky z telefonního čísla uvedeného

tamtéž.

2.8. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že se cena bude od ceny uvedené v ceníku Prodávajícího

případně uvedené v uzavřené Kupní smlouvě, lišit o méně než 10 %, není Prodávající povinen

o takové změně Kupujícího informovat a Kupující je povinen takovou cenu zaplatit.

2.9. Smluvní strany dále ujednaly, že v případě, že se množství či váha objednaného Zboží neliší o více

než 3 %, se má plnění ze strany Prodávajícího za řádně provedené.

2.10. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zašle Kupujícímu fakturu k úhradě Zboží do 14 dnů od

uzavření Dílčí smlouvy, a to elektronicky na email Kupujícího sdělený za tímto účelem

Prodávajícímu ještě před odesláním Zboží. Jako variabilní symbol uvede Kupující číslo příslušné

faktury. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došla platba na účet Prodávajícího

uvedený v příslušné faktuře. V případě, že bude Kupující provádět úhradu více faktur najednou,

uvede jako variabilní symbol číslo faktury vystavené na nejvyšší částku a následně na email

Prodávajícího do 3 dnů od zaslání platby zašle rozpis jednotlivých položek takové platby.

2.11. Nepřevezme-li Kupující Zboží při doručení na adrese pro doručování uvedené v záhlaví této

Smlouvy, popř. na místě uvedené v Poptávce, zavazuje se Prodávajícímu uhradit náklady vzniklé

v souvislosti s doručením Zboží na adresu pro doručování, popř. na místo uvedené v Poptávce,

a případně též jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s nepřevzetím Zboží Kupujícím.

2.12. Kupující souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní

smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si

hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek 3.

Doručování a způsob potvrzování převzetí Zboží

3.1. Kupující bere na vědomí, že žádný z termínů dodání uvedených v jakékoli nabídce nelze brát jako

fixní závazek ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně

označen a s Prodávajícím sjednán. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany

sjednávají, že Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku

zpoždění s dodáním Objednaného zboží.

3.2. Kupující je při převzetí Zboží povinen zkontrolovat jeho množství a stav obalů, a případné

nedostatky je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu. Nebudouli

nedostatky zaznamenány v dodacím listu, má se za to, že Zboží bylo Kupujícímu doručeno a

Kupujícím převzato v ujednaném množství a neporušené. Dokladem o dodání a množstevní

přejímce Zboží může být dodací list potvrzený Prodávajícím a Kupujícím, popř. jejich zástupci,

případně emailové potvrzení specifikované níže. Dokladem o dodání a množstevní přejímce

zboží je i jakýkoli jiný dokument vydaný osobou zajišťující doručení Zboží a podepsaný Kupujícím,

z něhož bude předání a převzetí Zboží patrné, tj. např. přepravní list předložený Kupujícímu

zaměstnancem společnosti zajišťující přepravu.

3.3. Smluvní strany sjednaly, že Kupující je povinen převzetí Zboží potvrdit, a to při jeho převzetí.

Potvrzení bude učiněno písemným potvrzením dodacího listu s uvedením jména, příjmení,

případně též funkce přejímající osoby a Hesla. V případě, že Kupující nepotvrdí převzetí Zboží dle

předchozích vět, avšak jeho doručení ve lhůtě 48 hodin ode dne, kdy mělo dojít k doručení Zboží,

nijak nereklamuje, má se Zboží za řádně a včas doručené.

3.4. Prodávající je oprávněn ze své emailové adresy zaslat Kupujícímu na jeho emailovou adresu

emailový požadavek na potvrzení, zda bylo Zboží doručeno, a to bezprostředně po odeslání

Zboží. V případě, že Kupující nevytkne vady Zboží či jeho doručení v odpovědi na tento email

nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 3.2. této Smlouvy, má se Zboží za řádně dodané, pakliže

Kupující neprokáže pochybení přepravní společnosti, např. chybu v označení okamžiku převzetí.

3.5. Smluvní strany výslovně uvádějí, že email či telefonát zaslaný či provedený z telefonního čísla

nebo emailové adresy Kupujícího či Prodávajícího určený v Článku 2. Obchodních podmínek či

v Kupní smlouvě se bez dalšího považuje za učiněné příslušnou smluvní stranou. V případě

zaslání z jiných kontaktů či osobního podpisu jinou osobou nežli osobou, která je dle obchodního

rejstříku oprávněna jednat za Kupujícího, se má právní jednání za provedené Kupujícím v

případě, že uvede Heslo. i v případě, že Heslo neuvede, nebrání to platnosti jednání.

3.6. Smluvní strany dále sjednaly, že pokud bylo Zboží za Kupujícího převzato jinou osobou nežli

osobou případně uvedenou v Kupní smlouvě, avšak v místě, kam mělo být Zboží doručeno a dle

výkazu dopravce je možné prokázat doručení, případně Kupující nevznesl námitky k doručení dle

odst. 3.4. tohoto článku, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Zboží i v případě, že na

potvrzení nebylo uvedeno Heslo.

Článek 4.

Další ujednání

4.1. V případě, že Kupující objednává od Prodávajícího, tj. sjednává Dílčí smlouvu, na základě

požadavku, který na základě vlastního uvážení blíže určuje Prodávající, a to zejména v případech,

kdy je nutné množství případně druh Zboží vypočítat na základě vstupních parametrů sdělených

Kupujícím, bere Kupující na vědomí, že vypočítané množství, kvalita či druh Zboží je pouze

orientační a Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku nesprávného určení

množství či druhu Zboží dodaného Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Kupující

bere na vědomí a souhlasí s tím, že za úplnost a přesnost podkladů, z nichž Prodávající při

výpočtu množství či určování kvality Zboží vychází, odpovídá Kupující a Prodávající nijak

neodpovídá za množství či kvalitu, kterou zjistil z nesprávných, nekompletních, či jinak vadných

materiálů.

4.2. Kupující není oprávněn jakýmkoli způsobem spojovat s obchodním jménem či obchodní značkou

Prodávajícího prodej jakéhokoli zboží, které neobdržel od Prodávajícího. Kupující je povinen vždy

vystupovat pod vlastní obchodní značkou i vůči třetím osobám, kterým prodává Zboží získané od

Kupujícího.

4.3. Smluvní strany sjednaly, že vlastnické právo ke Zboží přejde na Kupujícího teprve okamžikem

jeho úplné úhrady. Smluvní strany rovněž ujednaly, že nebezpečí škody na Zboží přechází na

Kupujícího okamžikem jejich předání do dispozice Kupujícího.

Článek 5.

Reklamace

5.1. Smluvní strany sjednaly, že Kupující je oprávněn vrátit Zboží dle pravidel uvedených v tomto

článku.

5.2. Kupující je oprávněn vrátit Zboží pouze za předpokladu splnění všech následujících podmínek:

a. Kupující nejpozději do 2 dnů od doručení Zboží nahlásí Prodávajícímu doručení chybného

Zboží případně jeho vady;

b. faktura za Zboží byla vystavena méně než 12 (dvanáct) měsíců před nahlášením dle písm.

a. tohoto odstavce;

c. vrácení Zboží odsouhlasil Prodávající;

d. Zboží je v originálním obalu, v suchém a čistém stavu;

e. jde o katalogové Zboží, tj. Zboží standardních rozměrů, a nikoli Zboží přizpůsobené na míru

pro Kupujícího či vyhotovené dle jeho individuálního požadavku.

5.3. Smluvní strany sjednaly, že pokud Prodávající shledá, že nebylo doručeno sjednané Zboží

a Kupující má nárok na jeho vrácení, zajistí jeho zpětné vyzvednutí.

5.4. Pokud Prodávající uzná, že Kupující má nárok na vrácení Zboží, avšak chyba není na straně

Prodávajícího, bere Kupující na vědomí, že zpětné doručení Zboží Prodávajícímu je povinen

provést na vlastní náklad a nebezpečí. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat

zaplacení Smluvní pokuty dle odst. 6.3. těchto Obchodních podmínek, přičemž nárok na její

zaplacení je oprávněn započítat na nárok Kupujícího na vrácení ceny za Zboží dle odst. 5.5.

5.5. V případě postupu dle odst. 5.4. tohoto článku vystaví Prodávající Kupujícímu dobropis na částku

odpovídající rozdílu ceny za Zboží a příslušné smluvní pokuty dle předchozího odstavce.

Článek 6.

Sankce

6.1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli, byť i části, faktury, má Prodávající nárok na

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.

6.2. Za porušení povinnosti uvedené v odst. 4.2. je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat

zaplacení Smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6.3. V případě nepřevzetí Zboží Kupujícím případně při jeho převzetí, ale následném vrácení

nezpůsobeného vinou Prodávajícího, vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve

výši 20 % z ceny Zboží, které bylo Kupujícímu takto doručováno.

6.4. Uplatněním nároku na Smluvní pokutu není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody či

jakékoli jiné újmy vzniklé z jednání, pro které je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení

Smluvní pokuty.

6.5. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná v celé výši do 7 dnů od okamžiku, kdy se Kupující

o povinnosti jejího zaplacení dozvěděl nebo měl dozvědět.

Článek 7.

Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného

nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů prováděné Prodávajícím se řídí

zásadami ochrany soukromí dostupnými na internetové adrese http://infast.cz/o-nas/obchodnipodminky/.

7.2. Kupující je povinen své osobní údaje a další údaje vyžadované těmito Podmínkami nebo Kupní

smlouvou uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat

Prodávajícího o změně ve svých osobních či dalších údajích nutných pro řádné plnění Kupní

smlouvy.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud právní vztah související s Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00